Tryb przyjmowania

Tryb przyjmowania członków zwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana i nie pozbawiona praw publicznych, mogąca być członkiem innych stowarzyszeń twórczych, posiadająca dorobek twórczy oraz popierająca cele określone w niniejszym Statucie, która ponadto:

a) wykazuje się udokumentowanym dorobkiem twórczym,
b) posiada rekomendację jednego członka zwyczajnego WZAP.

Kandydaci po zapoznaniu się ze Statutem, składają:

1. Deklarację członkowską: należy wydrukować (obie strony na jednej kartce) i wypełnić DUŻYMI DRUKOWANYMI literami!
2. Rekomendację jednego członka zwyczajnego WZAP.
3. Dwa zdjęcia jak do dowodu osobistego.
4. Życiorys artystyczny – opis dorobku twórczego (w formie papierowej i cyfrowej plik .doc).
5. Przegląd swoich prac na płycie CD lub DVD (nie mniej niż 20 prac). Prace przedstawione na nośniku cyfrowym muszą być zawodowo wykonanymi cyfrowymi reprodukcjami w formacie .jpg przy rozdzielczości nie mniejszej niż 72 dpi oraz wielkości nie mniejszej niż 2000 x 3000 pixeli. W nazwie pliku należy napisać: Nazwisko Imię tytuł technikę format (pierwsza cyfra to wysokość).
6. Można przedstawić portfolio, wydane katalogi, foldery, albumy itp. świadczące o dorobku artystycznym (do wglądu dla Komisji Artystycznej).

Komisja Artystyczna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami kieruje do Zarządu pisemną opinię. Zarząd podejmuje decyzję o odrzuceniu lub podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata na członka WZAP. Decyzja Zarządu jest ostateczna. O przyjęcie w poczet członków WZAP odrzucony kandydat może ubiegać się ponownie po upływie jednego roku.

Dodaj komentarz