Spotkania plenerowe

Regulamin

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“SPOTKANIA PLENEROWE”

Organizatorzy:

Wielkopolski Związek Artystów Plastyków
www.wzap.info
fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. Prusa 3, 60-819 Poznań
tel. +48 61 66 40 867
www.wbp.poznan.pl

W miejsce dotychczasowego konkursu „Przestrzeń wyobraźni” od października 2015 r. organizowany jest cykl „Spotkań plenerowych” w atrakcyjnych miejscach Wielkopolski, podczas których uczestnicy zainspirowani pięknem otaczającej ich przyrody i klimatem miejsca stworzą intrygujące fotografie. Po zakończeniu cyklu takich plenerów najciekawsze fotografie zostaną ocenione – najlepsze otrzymają nagrody. Zorganizowana zostanie wystawa pt.: „Okruchy światła” w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach OGWF w innych ośrodkach kultury na terenie Polski.

Organizatorami są Wielkopolski Związek Artystów Plastyków oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. „Spotkania plenerowe” będą odbywać się w soboty a prowadzącym będzie Antoni Rut. Spotkania odbywać będą się na koszt uczestników i własne ubezpieczenie.

Zasady uczestnictwa

1. W spotkaniach plenerowych mogą brać udział wszyscy fotografujący.
2. Odbędzie się 10 spotkań plenerowych w wybranych miejscach, m.in.: Wielkopolski Park Narodowy,    Skansen na Lednicy, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej, pejzaż    zimowy, wierzby w pejzażu wielkopolskim, Kórnik, Szlak Kościółków drewnianych i tp.
3. Uczestnicy spotkań plenerowych spotykać będą się na wyznaczonych miejscach zbiórek w określonych    terminach wskazanych na stronie: www.fotoplastykon.com.pl
4. Udział w spotkaniach jest na własny koszt oraz z własnym ubezpieczeniem.
5. Po ostatnim „Spotkaniu plenerowym” każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 fotografii z    każdego pleneru w dowolnej technice.
6. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl    jako plik graficzny w formacie JPG. w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości    dłuższego boku nie mniej niż 3000 i nie większej niż 4000 pixeli.
7. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki    należy opisywać: nazwisko, imię, tytuł, (tytuł jednej pracy maksymalnie 20 znaków).
8. W polu mejla z fotografiami należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres mailowy oraz    tytuł(y) prac konkursowych lub jako załącznik w formacie MS Word.
9. Maksymalny rozmiar e-maila to 10 MB. Należy fotografie przesłać w kilku mejlach jeśli rozmiar    przekracza 10 MB.
10. Mejle, w których program antywirusowy znajdzie wirusy, zostaną skasowane.
11. Organizator może wyłączyć spod obrad jury prace wykraczające poza normy etyczne.
12. Nagrody mają charakter finansowy, rzeczowy i honorowy. Przyznana zostanie I, II i III Nagroda     oraz Wyróżnienia – Dyplomy WZAP a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do wystawy otrzymają     Dyplomy uczestnictwa.
13. Pula nagród w konkursie wynosi 2000 zł. O podziale tej kwoty decyduje Jury.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na wystawie pokonkursowej, w katalogu, prasie, internecie oraz publikacjach związanych z konkursem.
15. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.
14. Wzięcie udziału w „Spotkaniach plenerowych” jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego     regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów     promocyjnych przez organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych     osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).

Terminarz przebiegu konkursu

1. Odbędzie się 10 spotkań plenerowych raz lub dwa razy w miesiącu począwszy od 3.10.2015 r.
2. Następne terminy spotkań plenerowych podawane będą na stronie www.fotoplastykon.com.pl
3. Przesłanie prac po ostatnim „Spotkaniu Plenerowym” do 30.06.2016 r.
4. Posiedzenie jury do 31.07.2016 r.
5. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie Nagród i Wyróżnień odbędzie się w październiku    2016 r.

Oficjalna strona